Къэзан


Къэзан

1. адыгэхэр къэзан тэтэрхэм зэреджэ
адыгское название казанских татар
2. Тэтэр республикэм я къалащхьэм и цIэ
столица Татарстана

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.